Bulgarian English

"Ресурсна ефективност в Интериор 46 Дизайн ЕООД”


В изпълнение на проект BG16RFOP002-3.004-0024-C01 Ресурсна ефективност в Интериор 46 Дизайн ЕООД, бенефициентът обявява настоящата процедура с предмет: „Придобиване и въвеждане на ДМА- доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за автоматизирано производство с единна система за управление и автоматична комуникация между машините – 1 брой.“